دستگاه مکنده

تاریخ تولید 1390 
کشور تولید کننده ایران

این دستگاه یک دستگاه مکنده است